Hệ thống tuyển nổi DAF Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang

Công suất: 3.000 m3/ngày

Địa điểm: Khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang

Category:

Hệ thống tuyển nổi DAF Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang

Công suất: 3.000 m3/ngày

Địa điểm: Khu công nghiệp Song Khê Nội Hoàng, tỉnh Bắc Giang

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hệ thống tuyển nổi DAF Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang”