Category:
  • Hệ thống tuyển nổi Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thuận Phát
  • Công suất: 1000m3/ngày đêm
  • Địa điểm: Làng Dương Ổ, Phường Phong Khê, TP. Bắc Ninh

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hệ thống tuyển nổi Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thuận Phát”