Hệ thống tuyển nổi Công ty Cổ phần Giấy Vạn Điểm

Công suất: 2.500 m3/ngày

Địa điểm: Thị trấn Phú Minh, Vạn Điểm, thành phố Hà Nội

Category:

Hệ thống tuyển nổi Công ty Cổ phần Giấy Vạn Điểm

Công suất: 2.500 m3/ngày

Địa điểm: Thị trấn Phú Minh, Vạn Điểm, thành phố Hà Nội